spot_img

Σύσταση Ομάδας Εργασίας για την «Eξωστρεφή Γεωργία» από το ΥπΑΑΤ

Ομάδα Εργασίας για την υποβοήθηση του έργου «Εξωστρεφής Γεωργία» συστήνεται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το έργο αναπτύσσεται πολυεπίπεδα, με σκοπό την ανάπτυξη της εξωστρέφειας της Ελληνικής παραγωγής, του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα της Ελληνικής Γεωργίας.

Η δράση περιλαμβάνει ολιστική προσέγγιση για την ανάπτυξη της εξωστρέφειας της Ελληνικής Γεωργίας, τόσο με ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων για τον έλεγχο και τη διευκόλυνση του κανονιστικού ελεγκτικού έργου, όσο και με την υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών και πρωτοβουλιών για την προβολή του Ελληνικού σήματος, τον έλεγχο των ελληνοποιήσεων και τη σύνδεση των ελληνικών αγροδιατροφικών προϊόντων με τις αγορές του εξωτερικού.

Το συνολικό έργο διακρίνεται στις ακόλουθες δράσεις:

 • Αναβάθμιση της πλατφόρμας Εξαγωγικού Εμπορίου «Easy Agro Expo».
 • Αμφιστρεφές σύστημα διαχείρισης δεδομένων εισαγωγών και ενδοκοινοτικού εμπορίου.
 • Αμφιστρεφές σύστημα Business Ineligence Εισαγωγών – Εξαγωγών.
 • Εξωστρεφές Portal προώθησης Ελληνικών αγροδιατροφικών και γεωργικών προϊόντων με την αναβάθμιση του Portal Greek Farms.
 • Διαμόρφωση ψηφιακού προφίλ εμπόρων του εξωτερικού, παραγωγών και συνεταιρισμών.
 • Παροχή υπηρεσιών digital match μεταξύ των προφίλ των αγοραστών και παραγωγών με προτάσεις συνεργασίας.
 • Διαχείριση συνεδρίων -εκδηλώσεων – Live event: Το σύστημα θα προσφέρει τη δυνατότητα καταχώρισης και διαχείρισης Live Event και εκδηλώσεων, υπό την εποπτεία του ΥΠΑΑΤ.
 • Ψηφιακές συναντήσεις χρηστών: Οι χρήστες του συστήματος θα έχουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης εικονικών συναντήσεων (Virtual meeting) μέσω τηλεδιάσκεψης.

Το σύστημα θα υποστηρίζει τη δυνατότητα προβολής διαφημίσεων στις οθόνες των Αγοραστών και των Παραγωγών.

H σκοπιμότητα από την υλοποίηση του έργου είναι η εξωστρέφεια, σε συνδυασμό με την ανταγωνιστικότητα, θεωρείται ως η αναγκαία προϋπόθεση για την αύξηση των εξαγωγών που, με τη σειρά της, οδηγεί στην αύξηση του αγροτικού εισοδήματος και στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας. Η ελλιπής ψηφιοποίηση αυξάνει το διοικητικό κόστος των εξαγωγών, ενώ η απουσία ολοκληρωμένης υποστήριξης για την προώθηση των προϊόντων θέτει περιορισμούς στη δυναμική των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων.

Οι αιτήσεις εξαγωγής προϊόντων αρμοδιότητας ΥΠΠΑΤ υποβάλλονται στις κατά τόπους ΔΑΟΚ. Είναι στην πλειοψηφία τους έντυπες και τα πιστοποιητικά ή εμπορικά έγγραφα εκδίδονται έγχαρτα. Η διαδικασία αίτησης, ελέγχου και έκδοσης πιστοποιητικού, προκαλεί καθυστερήσεις στις εξαγωγές και δεν επιτρέπει τη συνολική εποπτεία του εξαγωγικού έργου, ούτε τη συγκέντρωση των απαραίτητων πληροφοριών για την άσκηση πολιτικής.

Αντίστοιχα οι εισαγωγές καταχωρούνται στο ενωσιακό σύστημα TRACES, το οποίο παρέχει μεν πληροφόρηση προς τα κράτη- μέλη, αλλά δεν μπορεί να λειτουργήσει με τις απαιτήσεις κάθε κράτους – μέλους της Ε.Ε., ούτε να παρέχει συνδυαστικές πληροφορίες ισοζυγίου προϊόντων. Οι έλεγχοι ελληνοποιήσεων προϊόντων που προσφέρονται στην εγχώρια αγορά ή προς εξαγωγή έχουν κυρίως χαρακτήρα επιτοπίου ελέγχου, καθώς η χώρα δε διαθέτει σύστημα διαχείρισης μεγάλων δεδομένων (big data), μέσω του οποίου θα είναι σε θέση να πραγματοποιεί συνδυαστικούς ελέγχους στηριγμένους στη διαχείριση της πληροφορίας που σήμερα είναι καταγεγραμμένη σε συστήματα που δεν διαλειτουργούν ή σε έντυπα.

Η μεσογειακή ελληνική διατροφή που αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας τόσο στην εσωτερική κατανάλωση, όσο και στις εξαγωγές, σε συνδυασμό με το τουριστικό προϊόν, δεν διαθέτει μέσα προβολής και προώθησης οργανωμένα από την ίδια την χώρα, προς τις αγορές-στόχους για τις εξαγωγές. Οι μικρές μονάδες παραγωγής αγροδιατροφικών προϊόντων δεν έχουν κατακτήσει την αναγκαία εξοικείωση με τα ψηφιακά μέσα προβολής των προϊόντων τους στις αγορές του εξωτερικού.

Τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν από την ανάπτυξη των ψηφιακών εφαρμογών είναι τα εξής:

 • Απλούστευση της διαδικασίας εξαγωγής αγροτικών προϊόντων και μείωση του κόστους της, με τελικό αποτέλεσμα την αύξηση των εξαγωγών.
 • Απόκτηση πλήρους και ακριβούς εικόνας για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων, που με τη σειρά της θα οδηγήσει σε καλύτερη. υποστήριξη της λήψης αποφάσεων σε θέματα ενισχύσεων αναδιαρθρώσεων καλλιεργειών κ.λπ.
 • Αύξηση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων και της προστασίας του υγιούς ανταγωνισμού.
 • Βελτίωση της προβολής των αγροτικών προϊόντων στην Ελλάδα και – ιδίως – στο εξωτερικό.
 • Αύξηση της αναγνωρισιμότητας προϊόντων Ελληνικού Σήματος.
 • Άνοδος του βαθμού ψηφιακού αλφαβητισμού και του επιπέδου επαγγελματισμού των αγροτών.

Το έργο, το οποίο αποτελεί έργο ψηφιακού μετασχηματισμού, αναμένεται να συμβάλει στα εξής:

Αύξηση του εισοδήματος των αγροτών

 1. Διατήρηση και αύξηση των θέσεων απασχόλησης στον αγρο- διατροφικό τομέα
 2. Περιορισμός των εισοδηματικών ανισοτήτων μεταξύ αστικών περιοχών και υπαίθρου και
 3. Διατήρηση του πληθυσμού της υπαίθρου
spot_img

Διαβάστε επίσης

Σχετικά Άρθρα