spot_img

Προκηρύχθηκε η Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ»

Οι Δράσεις αφορούν επενδυτικά σχέδια που έχουν στόχο την αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών και την αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων/υπηρεσιών, με πριμοδότηση σε σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και ενεργειακή αναβάθμιση  “πράσινου” προσανατολισμού και εφαρμόζονται σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Προϋπολογισμός

Δράση 1 «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Προϋπολογισμός Δράσης: 300.000.000€

Κατανομή προϋπολογισμού ανά κατηγορία Περιφερειών:

 • 66.000.000€ για τις Περιφέρειες σε Μετάβαση: Αττική και Νότιο Αιγαίο
 • 234.000.000€ για τις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι από 200.001€ έως και 1.000.000€.

Δράση 2 «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ»

Προϋπολογισμός Δράσης: 400.000.000€

Κατανομή προϋπολογισμού ανά κατηγορία Περιφερειών:

 • ​88.000.000€ για τις Περιφέρειες σε Μετάβαση: Αττική και Νότιο Αιγαίο​
 • 312.000.000€ για τις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι από 30.000€ έως και 200.000€.

Δικαιούχοι

Δράση 1«Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες μεταξύ άλλων θα πρέπει πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

 • Να έχουν τουλάχιστον μία πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση
 • Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα III ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ του ΚΑΝ. ΕΕ 1407/2013 (DE MINIMIS) ή ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ του ΚΑΝ. ΕΕ 651/2014
 • Να έχουν 3 ​τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
 • Επιπλέον θα πρέπει να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης
 • Να έχουν την ιδιότητα της ΜμΕ
 • Να δηλώσουν ως τόπο/τόπους για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας Δράσης αποκλειστικά μία κατηγορία Περιφέρειας. Διευκρινίζεται ότι η επιχείρηση μπορεί να υλοποιήσει δαπάνες στην έδρα της επιχείρησης ή/και σε υποκαταστήματα αυτής, εφόσον όλα τα σημεία υλοποίησης ανήκουν στην ίδια κατηγορία Περιφέρειας και έχουν την ίδια ένταση ενίσχυσης.
 • Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα [Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει, Συνεταιρισμός, Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.)] και να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014, όπως ισχύει.
 • Να διαθέτουν ή να δεσμευτούν με υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο ατόμων με αναπηρία. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές, όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές, όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.) σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΣΑμεΑ.
 • Θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 του ν.4557/2018 (Α΄ 139), ως ισχύει, πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

Μη Επιλέξιμοι Δικαιούχοι:

 • ​οι χρηματοπιστωτικοί και ασφαλιστικοί οργανισμοί, οι δημόσιοι φορείς/οργανισμοί/επιχειρήσεις, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), οι εταιρείες στις οποίες συμμετέχουν οι παραπάνω φορείς, οι πάσης φύσεως αθλητικοί σύλλογοι, σωματεία και αθλητικές ανώνυμες εταιρείες,
 • Οι εξωχώριες (offshore) επιχειρήσεις,
 • Οι συστεγασμένες επιχειρήσεις,
 • Οι επιχειρήσεις με τόπο υλοποίησης την κατοικία του Δικαιούχου (κύρια ή δευτερεύουσα),
 • Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας,
 • Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων,
 • ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 1. i) όπου το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις,
 2. ii) όπου η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς
 • Οι ενισχύσεις για δραστηριότητες επιχειρήσεων που σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη, και συγκεκριμένα ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με την εξαγωγική δραστηριότητα.
 • Οι ενισχύσεις σε επιχειρήσεις που εξαρτώνται από την κατά προτίμηση χρήση εγχώριων προϊόντων αντί των εισαγομένων.
 • Οι ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών αντί των εισαγόμενων.

​​

Δράση 2 «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ»

Υφιστάμενες ​πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες, μεταξύ άλλων, θα πρέπει πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

 • Να έχουν τουλάχιστον μία πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση
 • Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα III EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)
 • Να έχουν 2 τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.​​​​​​
 • Να δηλώσουν ως τόπο/τόπους για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας Δράσης αποκλειστικά μία κατηγορία Περιφέρειας. Διευκρινίζεται ότι η επιχείρηση μπορεί να υλοποιήσει δαπάνες στην έδρα της επιχείρησης ή/και σε υποκαταστήματα αυτής, εφόσον όλα τα σημεία υλοποίησης ανήκουν στην ίδια κατηγορία Περιφέρειας.
 • Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα [Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει, Συνεταιρισμός, Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.)] και να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014, όπως ισχύει.
 • Να διαθέτουν ή να δεσμευτούν με υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο ατόμων με αναπηρία. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές, όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές, όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.) σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΣΑμεΑ
 • Θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 του ν.4557/2018 (Α΄ 139), ως ισχύει, πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

Μη Επιλέξιμοι Δικαιούχοι:

 • Οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), καθώς και οι εταιρείες στο κεφάλαιο ή τα δικαιώματα ψήφου των οποίων συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι ΟΤΑ και όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή από κοινού (καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές, ως κύριοι εταίροι).
 • Οι εξωχώριες (offshore), οι χρηματοπιστωτικοί και ασφαλιστικοί οργανισμοί, καθώς και οι πάσης φύσεως αθλητικοί σύλλογοι, σωματεία, αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, καθώς και οι επιχειρήσεις που σχετίζονται με τις προαναφερθείσες κατηγορίες με οποιονδήποτε τρόπο (ενδεικτικά: μητρική, θυγατρική, συνδεδεμένη, συνεργαζόμενη, κοινή ιδιοκτησία/διαχείριση μέσω φυσικών προσώπων κλπ).
 • Οι συστεγασμένες επιχειρήσεις,
 • Οι επιχειρήσεις με τόπο υλοποίησης την κατοικία του Δικαιούχου (κύρια ή δευτερεύουσα)
 • Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας,
 • Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων,
 • ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 1. i) όπου το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις,
 2. ii) όπου η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς
 • Οι ενισχύσεις για δραστηριότητες επιχειρήσεων που σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη, και συγκεκριμένα ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με την εξαγωγική δραστηριότητα.
 • Οι ενισχύσεις σε επιχειρήσεις που εξαρτώνται από την κατά προτίμηση χρήση εγχώριων προϊόντων αντί των εισαγομένων.
 • Οι ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών αντί των εισαγόμενων.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Δράση 1 «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ»​

 1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός (Συμβατικές δαπάνες)
 3. Εξοπλισμός (Green)

Εξοπλισμός για την εγκατάσταση φωτοβολταικών σταθμών και συστημάτων αποθήκευσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και κάλυψη των ιδίων αναγκών (αυτοπαραγωγή)

 1. Πιστοποίηση προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών
 2. Υπηρεσίες σχεδιασμού συσκευασίας – ετικέτας – Branding
 3. Δαπάνες προβολής και εξωστρέφειας
 4. Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
 5. Τεχνικές μελέτες & συμβουλευτικές υπηρεσίες
 6. Μεταφορικά μέσα (Green​) – Υποχρεωτικά ηλεκτρικά
 7. Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων – (νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ)
 8. Έμμεσες δαπάνες

Κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης υποβάλλονται υποχρεωτικά δύο (2) προσφορές για κάθε δαπάνη των κατηγοριών 1 έως και 9, καθαρής αξίας άνω των 50.000€, διαφορετικά η εν λόγω δαπάνη θα περικόπτεται.

Δράση 2 «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ»​

 1. ​Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός (Συμβατικές δαπάνες)
 3. Εξοπλισμός (Green)

Εξοπλισμός για την εγκατάσταση φωτοβολταικών σταθμών και συστημάτων αποθήκευσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και κάλυψη των ιδίων αναγκών (αυτοπαραγωγή)

 1. Πιστοποίηση προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών
 2. Υπηρεσίες σχεδιασμού συσκευασίας – ετικέτας – Branding
 3. Δαπάνες προβολής και εξωστρέφειας
 4. Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
 5. Τεχνικές μελέτες & συμβουλευτικές υπηρεσίες
 6. Μεταφορικά μέσα ​​​​(Green) – Υποχρεωτικά ηλεκτρικά οχήματα
 7. Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων – (νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ )
 8. Έμμεσες δαπάνες

Κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης υποβάλλονται υποχρεωτικά δύο προσφορές για κάθε δαπάνη των κατηγοριών 1, 2 και 3, καθαρής αξίας άνω των 50.000€ διαφορετικά η εν λόγω δαπάνη θα περικόπτεται.

Ποσοστό επιχορήγησης

Δράση 1 «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Έως 40%,  έκτος από τις ειδικές περιπτώσεις (Δυτικός Τομέας Αθηνών, Ανατολική Αττική, Δυτική Αττική, Πειραιάς, Νήσοι) που ακολουθούν τον Κανονισμό Ε.Ε. 651/2014 (Άρθρο 14) των οποίων τα ποσοστά περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση.

Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να λάβει προσαύξηση 10%, εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου κατά το στάδιο της τελικής επαλήθευσης.

Δράση 2

Έως 40%

Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να λάβει προσαύξηση 10%, εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου κατά το στάδιο της τελικής επαλήθευσης.

Κριτήρια Βαθμολόγησης

Δράση 1«Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ»

 • Αριθμός Εργαζομένων της Επιχείρησης (ΕΜΕ Μισθωτής Εργασίας)
 • Εξασφάλιση Ιδιωτικής Συμμετοχής Επενδυτικού Σχεδίου
 • Λειτουργική Κερδοφορία Επιχείρησης / Κέρδη προ τόκων φόρων, και αποσβέσεων
 • Πωλήσεις Αγαθών κ Υπηρεσιών Εξωτερικού ως προς τον Κύκλο Εργασιών
 • Κύκλος Εργασιών της Επιχείρησης
 • Επιχορηγούμενος Π/Υ σε σχέση με τον Κύκλο Εργασιών της Επιχείρησης
 • Τόπος υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου
 • Περιγραφή Επενδυτικού Σχεδίου
 • Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου
 • Απαιτήσεις Αδειοδότησης
 • Συνάφεια Επενδυτικού Σχεδίου της Επιχείρησης με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027.

Δράση 2 «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ»

 • Αριθμός Εργαζομένων της Επιχείρησης (ΕΜΕ Μισθωτής Εργασίας)
 • Λειτουργική Κερδοφορία Επιχείρησης / Κέρδη προ τόκων φόρων, και αποσβέσεων
 • Πωλήσεις Αγαθών κ Υπηρεσιών Εξωτερικού ως προς τον Κύκλο Εργασιών
 • Κύκλος Εργασιών της Επιχείρησης
 • Επιχορηγούμενος Π/Υ σε σχέση με τον Κύκλο Εργασιών της Επιχείρησης
 • Τόπος υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου
 • Συνάφεια Επενδυτικού Σχεδίου της Επιχείρησης με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027.

Περίοδος υποβολής

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) από την Τετάρτη 22/3/2023 (ώρα 12:00)

Η Δέσμη Δράσεων θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά κατηγορία Περιφέρειας.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημ​​​ερομηνία/ώρα ηλεκτρονικής υποβολής (οριστικοποίησης) στο ΟΠΣΚΕ.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών για τις δύο Δράσεις, ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

​Μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου για τις δύο Δράσεις: Είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Επισημαίνεται ότι επιτρέπεται υποβολή αίτησης χρηματοδότησης μόνο σε μια από τις δράσεις.

Δείτε τις προκηρύξεις για την Δράση 1 «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» και την Δράση 2 «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» στα συνημμένα αρχεία:

Διαβάστε επίσης

Σχετικά Άρθρα