spot_img
spot_img

Νέο νομοσχέδιο για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Με νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, που κατατέθηκε στην Βουλή το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου, ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία των λαϊκών αγορών της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, πρόκειται για το σχέδιο νόμου με τίτλο «Δημοτική Αστυνομία, Φορείς Λαϊκών Αγορών, απλούστευση διαδικασιών μεταξύ Ο.Τ.Α. και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ρυθμίσεις εξομάλυνσης της εκλογικής διαδικασίας κατοίκων εξωτερικού και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών» στο οποίο με τα άρθρα από 38 έως 48 εισάγονται οι εξής ρυθμίσεις σχετικά με τη λειτουργία των λαϊκών αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης:

1. α. Με τις προτεινόμενες διατάξεις σκοπείται ο εκσυγχρονισμός και η εύρυθμη λειτουργία των προαναφερόμενων λαϊκών αγορών, με τη σύσταση φορέων λειτουργίας τους («Φορέας Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής» και «Φορέας Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης», αντίστοιχα), ως νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) και ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία αυτών.

β. Καθορίζονται:

– το όργανο διοίκησης των ανωτέρω φορέων [δεκαπενταμελές (15μελές) Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)], η σύνθεσή του, οι αρμοδιότητες αυτού και τα καθήκοντα του Προέδρου του,

– οι αρμοδιότητες της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με τη λειτουργία λαϊκών αγορών εντός των γεωγραφικών τους ορίων,

-το περιεχόμενο, ενδεικτικά, του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας για έκαστο φορέα λειτουργίας λαϊκών αγορών.

γ. Προβλέπεται η καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. Καταβάλλεται επίσης στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση. Το ύψος των εξόδων παράστασης και της αποζημίωσης καθορίζεται με κ.υ.α., κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. (άρθρα 38 – 45 και 49)

2.Ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με την πλήρωση των θέσεων προσωπικού των ανωτέρω φορέων λειτουργίας λαϊκών αγορών [προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ (ν. 4765/2021), αποσπάσεις ή μετατάξεις στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ν. 4440/2016)].

Προβλέπεται δε η δυνατότητα απασχόλησης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ι.δ.ο.χ.) ή με σύμβαση μίσθωσης έργου, για την υλοποίηση έργων που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά ή διεθνή προγράμματα και για όσο χρόνο διαρκούν τα έργα αυτά, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα (άρθρο 87 του ν. 4605/2019). (άρθρο 46)

3. Προσδιορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συνιστώμενων φορέων λειτουργίας λαϊκών αγορών, οι οποίοι καθίστανται καθολικοί διάδοχοι της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και μεταξύ άλλων, προβλέπονται τα εξής:

α. Μεταβιβάζονται υποχρεωτικά στους προαναφερόμενους φορείς και συνιστούν περιουσιακό στοιχείο αυτών τα υφιστάμενα ταμειακά διαθέσιμα, τα οποία προέρχονται από την είσπραξη του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους που έχει καταβληθεί από τους επαγγελματίες και τους παραγωγούς πωλητές των λαϊκών αγορών.

β. Η μεταβίβαση της κινητής και ακίνητης περιουσίας στους νέους φορείς λειτουργίας λαϊκών αγορών διενεργείται σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία (καταγραφή της από τριμελή επιτροπή που συστήνεται με απόφαση του οικείου περιφερειάρχη), χωρίς την τήρηση κάποιου τύπου ή πράξης και χωρίς αντάλλαγμα, με την επιφύλαξη των υφιστάμενων διατάξεων περί δωρεών, κτηματολογικών εγγραφών κ.λπ.

γ. Προβλέπεται η μη καταβολή φόρου, εισφοράς ή τέλους υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, στην περίπτωση μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας, η οποία διενεργείται με την καταχώριση ατελώς της απόφασης της οικείας οικονομικής επιτροπής και του αποσπάσματος της έκθεσης απογραφής στο αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο. (άρθρο 47)

4.α. Προσδιορίζονται οι πόροι των συνιστώμενων φορέων λειτουργίας λαϊκών αγορών (ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος που καταβάλλουν οι επαγγελματίες και παραγωγοί πωλητές που προσέρχονται στις λαϊκές αγορές, πρόστιμα που επιβάλλονται με αποφάσεις του Δ.Σ., χρηματοδοτήσεις, επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις από οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από διεθνείς οργανισμούς κ.λπ.).

Ειδικότερα, ορίζεται ότι, ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του προαναφερόμενου ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους, εισπράττεται, εφεξής από τον οικείο φορέα λειτουργίας λαϊκών αγορών (αντί από την οικεία περιφέρεια που προβλέπεται), και από αυτό ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) εξακολουθεί να αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού για τη συντήρηση του Ο.Π.Σ.Α.Α. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. [Κατά τα ισχύοντα (άρθρο 23 του ν. 4849/2021), το υπόλοιπο 50% αποδίδεται στον οικείο δήμο, στα όρια του οποίου λειτουργούν οι λαϊκές αγορές].

β. Περαιτέρω, ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα οικονομικής διαχείρισης και ελέγχου των εν λόγω φορέων από ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές κ.λπ. (άρθρο 48)

5. Εισάγονται μεταβατικής ισχύος διατάξεις αναφορικά με τη λειτουργία των συνιστώμενων φορέων, κατά την πρώτη εφαρμογή των προτεινόμενων διατάξεων και μεταξύ άλλων:

α. Προβλέπεται η απόσπαση αυτοδικαίως του προσωπικού που υπηρετεί στη Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής και στη Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους προαναφερόμενους φορείς λειτουργίας λαϊκών αγορών, αντίστοιχα, για το οριζόμενο χρονικό διάστημα, μετά το πέρας του οποίου το προσωπικό μπορεί να ζητήσει την μετάταξή του στον οικείο φορέα.

Η απόσπαση και η μετάταξη διενεργούνται με τις προβλεπόμενες κανονιστικές πράξεις, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 4440/2016.

Περαιτέρω ρυθμίζεται το υπηρεσιακό, μισθολογικό, ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς που διέπει το αποσπασμένο προσωπικό, το οποίο δύναται να μετατάσσεται, με την ίδια σχέση εργασίας και με διατήρηση τυχόν προσωπικής διαφοράς, σε κενές θέσεις κλάδου/ειδικότητας της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, άλλως σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες καταργούνται αυτοδικαίως με την αποχώρηση των υπαλλήλων.

β. Εκκρεμείς δίκες και έργα, δράσεις ή προγράμματα που έχουν αναληφθεί από την οικεία περιφέρεια, συνεχίζουν και ολοκληρώνονται από τους συνιστώμενους φορείς. (άρθρο 50)

Το εξής νομοσχέδιο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Βουλής.

spot_img

Διαβάστε επίσης

Σχετικά Άρθρα

spot_img