spot_img
spot_img

Επισημάνσεις του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. επί του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων Εντός ή Πλησίον Δασικών Εκτάσεων

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, με επιστολή του προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Θ. Σκυλακάκη και τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας κ. Βασίλη Κικίλια, επεσήμανε μια σειρά θεμάτων που σχετίζονται με την εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων Εντός ή Πλησίον Δασικών Εκτάσεων και επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα αλλά και τη δυνατότητα υλοποίησής του. Το Επιμελητήριο τονίζει, ανάμεσα στα άλλα, ότι το προβλεπόμενο σήμερα χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και εφαρμογής του Κανονισμού θα δημιουργήσει ανυπέρβλητα προβλήματα τόσο στους ενδιαφερόμενους πολίτες, όσο και στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, και για το λόγους αυτούς είναι επιβεβλημένη τόσο η άμεση παράταση των σχετικών προθεσμιών όσο και μια γενικότερη επανεξέταση των προβλέψεων του Κανονισμού Πυροπροστασίας, στην κατεύθυνση της μείωσης των επιβαρύνσεων που αυτός θα επιφέρει στους επηρεαζόμενους πολίτες και τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες.

Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, αποδεχόμενο τις παρατηρήσεις του Επιμελητηρίου σχετικά με ανεπαρκείς προθεσμίες υλοποίησης των ενεργειών που προβλέπονται στον Κανονισμό Πυροπροστασίας, ανακοίνωσε ότι θα δοθεί παράταση τόσο για την προθεσμία εκπόνησης της αξιολόγησης της επικινδυνότητας και της τεχνικής έκθεσης, όσο και για την προθεσμία για τη λήψη μέτρων και την υποβολή της δήλωσης του ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Αναλυτικά η επιστολή αναφέρει τα ακόλουθα:

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

με αφορμή τη θέση σε ισχύ του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων Εντός ή Πλησίον Δασικών Εκτάσεων, θα θέλουμε να

Η πρώτη σημαντική επισήμανση έχει να κάνει με το γεγονός ότι, με τον εν λόγω Κανονισμό, μια σειρά θεμάτων που έχουν να κάνουν με την πυροπροστασία των ακινήτων μεταφέρονται στη σφαίρα της «ατομικής ευθύνης» των ιδιοκτητών, δημιουργώντας γι’ αυτούς πρόσθετες οικονομικές και διοικητικές επιβαρύνσεις. Με την πρόβλεψη, μάλιστα, για κατ’ έτος επανέλεγχο / επικαιροποίηση των θεσμοθετούμενων Εντύπων Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Τεχνικής Έκθεσης αρμόδιου επιστήμονα, η οικονομική επιβάρυνση των ιδιοκτητών ακινήτων θα είναι πάγια και διαρκής, προσθέτοντας ένα ακόμη οικονομικό βάρος, καθόλου ευκαταφρόνητο, στους ιδιοκτήτες των ακινήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Κανονισμού, πολλώ δε μάλλον εάν σε αυτό συνυπολογιστεί και το κόστος εφαρμογής των απαιτούμενων μέτρων (π.χ. αδειοδότηση επεμβάσεων, εκτέλεση εργασιών κ.λπ.).

Επιπρόσθετα, στις διατάξεις του Κανονισμού δεν έχει γίνει καμία πρόβλεψη για την εξαίρεση ακινήτων που βρίσκονται εντός σχεδίων πόλης ή ορίων οικισμών. Ο Κανονισμός αφορά σε ακίνητα που βρίσκονται μέσα σε οικόπεδα ή γήπεδα σε δάση, δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις, σε περιαστικό πράσινο, σε κηρυγμένες δασωτέες ή αναδασωτέες εκτάσεις, καθώς και εντός ακτίνας τριακοσίων (300) μέτρων από αυτές ή βρίσκονται μέσα σε πάρκα και άλση πόλεων και οικιστικών περιοχών. Στη Θεσσαλονίκη για παράδειγμα, η ακτίνα των τριακοσίων μέτρων από το περιαστικό δάσος του Σέιχ-Σου φτάνει μέχρι το κέντρο πυκνοκατοικημένων περιοχών όπως η Τριανδρία, η Πυλαία, η Άνω Τούμπα κ.λπ.. Είναι, πιστεύουμε, προφανής η ανάγκη εξαίρεσης των ακινήτων που βρίσκονται στις παραπάνω περιοχές, όπως και σε όλες τις περιοχές που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλης ή εντός οικισμών, δεδομένης άλλωστε και της σχετικής πρόβλεψης συνολικής θωράκισής τους (Άρθρο 4 του Κανονισμού: «Μέτρα Πυροπροστασίας για οικισμούς»).

Πέραν των παραπάνω, θα πρέπει να επισημανθεί ο μεγάλος φόρτος εργασίας που ο Κανονισμός θα επιφέρει στις υπηρεσίες των Δήμων της χώρας, οι οποίες είναι ήδη υποστελεχωμένες και αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα λειτουργίας. Γι’ αυτό και θα πρέπει να προβλεφθεί η άμεση, γενικότερα άλλωστε αναγκαία, ενίσχυση των Δήμων σε Γεωτεχνικούς επιστήμονες, δεδομένης και της σχετικής πρόβλεψης ελέγχου και εφαρμογής των μέτρων του και συνολικά για τους οικισμούς. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο πρόσθετος όγκος εργασίας που θα επιφέρει η υλοποίηση του Κανονισμού (δημιουργία ειδικού Μητρώου για την καταχώρηση των Τεχνικών Εκθέσεων και των συνοδών εντύπων τους, συγκρότηση τριμελών επιτροπών για τη διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων και αυτοψιών, ενημέρωση δημοτών για τις προβλέψεις του Κανονισμού και τις συνακόλουθες υποχρεώσεις τους κ.λπ.), χωρίς καμιά πρόβλεψη για ενίσχυση των Δήμων με πρόσθετο προσωπικό και μέσα, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε αδυναμία ουσιαστικής εφαρμογής του Κανονισμού και, άρα, σε ακύρωση της αποτελεσματικότητάς του.

Τέλος θα πρέπει να επισημάνουμε και ένα επίσης κομβικό ζήτημα για την αποτελεσματικότητα του Κανονισμού που έχει να κάνει με την προθεσμία υλοποίησης των διατάξεών του. Με βάση την, πρόσφατα εκδοθείσα, υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/28909/848/15-3-2024 εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για τα ακίνητα που εμπίπτουν στις διατάξεις του Κανονισμού είναι υποχρεωτική η σύνταξη Εντύπου Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Τεχνικής Έκθεσης αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα μέχρι την 31η/3/2024. Σε συνέχεια της Τεχνικής Έκθεσης, οι ιδιοκτήτες των ακινήτων υποχρεούνται εντός ενός (1) μηνός από την παραπάνω ημερομηνία και, σε κάθε περίπτωση, μέχρι τις 30/4/2024 να υποβάλουν τη Δήλωση Εφαρμογής των μέτρων πυρασφαλείας στην οποία δηλώνουν την ορθή λήψη των μέτρων που προβλέπονται στην έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα βάσει των προβλέψεων του κανονισμού για την προστασία του ακινήτου τους σε περίπτωση συμβάντος πυρκαγιάς. Είναι προφανές ότι τα παραπάνω χρονικά περιθώρια είναι απολύτως ανεπαρκή για την ομαλή υλοποίηση όλων των μελετών και εργασιών που προβλέπει ο Κανονισμός. Συνυπολογίζοντας δε ότι δεν έχουν ακόμη καθοριστεί και δημοσιοποιηθεί τα πρότυπα για το Έντυπο Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και τη Τεχνική Έκθεση που προβλέπονται στον Κανονισμό, απαιτείται μια τουλάχιστον διμηνιαία παράταση στην προθεσμία υποβολής των ως άνω εντύπων, για δε τις περιπτώσεις επιβολής προστίμων κ.λπ. η παράταση των σχετικών προθεσμιών θα πρέπει να είναι τουλάχιστον εξαμηνιαία.

Τονίζουμε επίσης εδώ, για άλλη μια φορά, την επισήμανση που έχουμε κάνει από τον σχεδιασμό ακόμη του Κανονισμού Πυροπροστασίας (βλ. έγγραφο Α.Π. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 2646/11-5-2022 κ.ά.), ότι δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά στη δυνατότητα εκπόνησης των ως άνω Τεχνικών Εκθέσεων και σύνταξης των συνοδών εντύπων τους από γεωτεχνικούς επιστήμονες.

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

με βάση τα παραπάνω και θεωρώντας δεδομένο ότι το προβλεπόμενο σήμερα χρονοδιάγραμμα θα δημιουργήσει ανυπέρβλητα προβλήματα τόσο στους ενδιαφερόμενους πολίτες, όσο και στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, θεωρούμε επιβεβλημένη τόσο την άμεση παράταση των σχετικών προθεσμιών όσο και μια γενικότερη επανεξέταση των προβλέψεων του Κανονισμού Πυροπροστασίας, στην κατεύθυνση της μείωσης των επιβαρύνσεων που αυτός θα επιφέρει στους επηρεαζόμενους πολίτες και τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες.

Πιστεύοντας ότι οι παραπάνω προτάσεις και παρατηρήσεις μας θα συνεισφέρουν σημαντικά στην αποτελεσματικότερη πυροπροστασία των ακινήτων εντός ή πλησίον των δασικών εκτάσεων και παραμένοντας στη διάθεσή σας για κάθε σχετική παραπέρα πληροφορία, διευκρίνηση και συνεργασία, παρακαλούμε για τις δικές σας σχετικές ενέργειες

Από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

spot_img

Διαβάστε επίσης

Σχετικά Άρθρα

spot_img