spot_img
spot_img

ΕΘΕΑΣ: Παρέμβαση για τα προβλήματα με την αξιολόγηση των αιτήσεων για γεωργικούς συμβούλους

Η ΕΘΕΑΣ απέστειλε επιστολή με θέμα τα προβλήματα επί της αξιολόγησης των αιτήσεων του Υπο-μέτρου 2.1 προς τους υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γεώργιο Γεωργαντά, υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γεώργιο Στύλιο, κ. Κωνσταντίνο Μπαγινέτα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων του ΥπΑΑΤ και κ. Δημήτριο Παπαγιαννίδη, Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥπΑΑΤ.

Αναλυτικά η επιστολή έχει ως εξής:

«Αξιότιμοι κύριοι,

Σε συνέχεια της από 16 Ιανουαρίου 2023 επιστολής (Αρ. Πρωτ. 09) που σας είχαμε αποστείλει με θέμα «Σημαντική καθυστέρηση αξιολόγησης Συστήματος Παροχής Γεωργικών Συμβούλων με αδικαιολόγητο οικονομικό κόστος για τους Συνεταιρισμούς», προς μεγάλη μας λύπη παρατηρούμε ότι οι διαδικασίες δεν προχωράνε με τον ανάλογο τρόπο που θα θεράπευε το αρχικό πρόβλημα της πολύ μεγάλης καθυστέρησης των σχετικών εγκρίσεων.

Κατόπιν ενημέρωσής μας από μέλη μας και συνεργάτες μας, παρατηρείται πως οι διαδικασίες όχι μόνο δεν έχουν απλοποιηθεί, αλλά φαίνεται να υπάρχουν ακατανόητοι και άσκοποι λόγοι απόρριψης των αιτήσεων υποβολής κατά την άποψή μας. Τα φαινόμενα της προαναφερθείσας καθυστέρησης σε συνδυασμό με τις ενέργειες αποκλεισμού των φορέων παροχής συμβουλών έχουν πλέον διάσταση οικονομική, διοικητική αφού υπάρχει άνιση μεταχείριση και το κυριότερο δεν βοηθάει να καλυφθεί η κρίσιμη ανάγκη των παραγωγών για συμβουλές για την πρώτη χρονιά εφαρμογής της ΚΑΠ.

Ενδεικτικοί παραθέτουμε τους παρακάτω δύο λόγους απόρριψης και άλλους 6 στο συνημμένο παράρτημα που δεν θεωρούνται κατά την γνώμη μας ισχυροί.

  • Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο οι υποψήφιοι δικαιούχοι φορείς αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στήριξης στο υπομέτρο 2.1 όφειλαν να εκτυπώσουν και να υποβάλουν στον ΕΦΔ αντίγραφο της αίτησης στήριξης υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα, όπως αυτή παράγεται από το πληροφοριακό σύστημα, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής (αρ. 5.1 παρ.10 της 874/28-03-2022 πρόσκλησης). Σημειωτέων ότι οι εμπρόθεσμες υποβολές στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του υπο-μέτρου 2.1 ήταν έως 29/07/2022 (3η τροποποίηση της 874/2022 πρόσκλησης). Κατόπιν, με την 4η τροποποίηση της 874 πρόσκλησης με αριθμό πρωτοκόλλου 211 και ημερομηνία δημοσίευσης 27/01/2023 ενημερώθηκαν οι υποψήφιοι φορείς ότι μπορούν να καταθέσουν την υπογεγραμμένη αίτηση στήριξης έως 16/09/2022. Η ανακολουθία στις ημερομηνίες δημιουργεί σοβαρά θέματα και κυρίως νομικά αφού, η τροποποίηση της 27ης Ιανουαρίου του 2023 ενημέρωνε για ενέργεια που είχαν δικαίωμα να προβούν οι υποψήφιοι φορείς για μια ημερομηνία που ΕΙΧΕ ΠΑΡΕΛΘΕΙ εδώ και 4 μήνες και ενώ λάμβανε χώρα ήδη η αξιολόγηση των υποβληθέντων αιτήσεων στήριξης των φορέων!
  • Απορρίπτονται μνημόνια συνεργασίας (M.O.U.) με Ερευνητικούς Οργανισμούς, όπως το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Σημειώνεται, πως εκ των προτέρων, δεν είναι δυνατόν να υπογραφεί σύμβαση με Ερευνητικό Οργανισμό χωρίς να ορίζονται οικονομικοί όροι, ενώ ένα μνημόνιο συνεργασίας διασφαλίζει την πρόθεση συνεργασίας μεταξύ δύο μερών στα πλαίσια του υπο-Μέτρου 2.1. Συγκεκριμένα, εντός M.O.U. που έχει συνάψει υποψήφιος φορέας με τους ανωτέρω Ερευνητικούς Φορείς, υπάρχει σαφής μνεία για το σκοπό και το ρόλο των δύο μερών, αλλά και για την αμοιβή του έργου που θα οριστεί με την μετέπειτα σύμβαση έργου, κατόπιν έγκρισης της αίτησης στήριξης και θα αποτελεί αντικείμενο αυτοτελούς και ελεύθερης διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Πρόσκληση. Γίνεται αντιληπτό ότι εκ των πραγμάτων είναι αδύνατη η οποιαδήποτε σύναψη σύμβασης έργου χωρίς ακριβή αποτύπωση του αντικειμένου του έργου, αλλά και των οικονομικών όρων αυτού. Ως εκ τούτου, πριν την έγκριση της αίτησης στήριξης των φορέων για το υπο-Μέτρο 2.1, ήταν αδύνατη η σύναψη σχετικής σύμβασης παρά μόνο Μνημονίου Συνεργασίας, είναι καθαρό και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση.

Όλα τα ενδεικτικά παραδείγματα καθώς και άλλα δεν συμπεριλαμβάνονται στα διευκρινιστικά έγγραφα που ζητούνται από την αρμόδια υπηρεσία, δίνοντας την εντύπωση ότι δεν σχετίζονται με λόγο μείωσης της βαθμολογίας ούτε συνδέεται αντιστοίχως με την μείωση του προϋπολογισμού και του σχετικού αριθμού συμβουλών προς τους ωφελούμενους παραγωγούς, πόσο μάλλον δε με την απόρριψης της επιλεξιμότητας της αίτησης. Το όλο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί πρέπει να ξεκαθαριστεί το συντομότερο δυνατόν με διορθωτικές ενέργειες πριν τα κατοχυρωμένα και εν γένει στηριζόμενα στο νόμο δικαιώματα των υποψηφίων φορέων βλαφθούν ανεπανόρθωτα.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση σας είναι αναγκαία».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

spot_img

Διαβάστε επίσης

Σχετικά Άρθρα

spot_img