spot_img
spot_img

Δημοπράτηση ταμιευτήρα στον Τολοφώνα Φωκίδας ύψους 20,8 εκατ. ευρώ

Μετά από συνεργασία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Γεώργιου Γεωργαντά, του αρμόδιου Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γεώργιου Στύλιου και του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών κ. Δημήτρη Οδ. Παπαγιαννίδη  δημοπρατείται  το 1o Υποέργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΤΟΛΟΦΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΧΑΡΜΙΣΚΟ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ», της Πράξης με τίτλο «ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΧΑΡΑΜΙΣΚΟ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011442042, συνολικού προϋπολογισμού  20.800.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. στις 14/9/2022 ενώ η ηλεκτρονική αποσφράγιση θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ  στις 20/9/2022.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γ. Γεωργαντάς δήλωσε:

«Με την κατασκευή του συγκεκριμένου έργου ουσιαστικά αλλάζει ο αρδευτικός χάρτης στη Φωκίδα, σε μια περιοχή η οποία με την καλλιέργεια του ελαιόδενδρου προσφέρει πολλά στην αγροτική οικονομία. Στόχος μας είναι μέσω των αρδευτικών έργων που έχουμε προγραμματίσει να μειώσουμε το κόστος παραγωγής, να αυξήσουμε την αποδοτικότητα των καλλιεργουμένων εκτάσεων, να έχουμε ακόμα πιο ποιοτική παραγωγή και να κάνουμε τα προϊόντα μας πιο ανταγωνιστικά στις διεθνείς αγορές».

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γ. Στύλιος δήλωσε:

«Η πολιτική για την άρδευση είναι μείζονος σημασίας για την ελληνική γεωργία και το περιβάλλον. Προς την κατεύθυνση αυτή αποσκοπεί και το συγκεκριμένο έργο στην Φωκίδα. Οι επιστημονικές εισηγήσεις, γενικότερα, δείχνουν ότι η ανομβρία είναι βασική αιτία για τη μειωμένη παραγωγή, την ακαρπία και τις πυρκαγιές. Ως εκ τούτου, η κατασκευή εγγειοβελτιωτικών, έργων, αρδευτικών δικτύων και φραγμάτων, για την εκμετάλλευση του νερού και την ορθή διαχείριση του, είναι κεντρική πολιτική επιλογή της κυβέρνησης. Στο ΥΠΑΑΤ κάνουμε μια μεθοδική δουλειά για να προχωρήσουμε και να ξεμπλοκάρουμε έργα που για καιρό κωλυσιεργούσαν, λόγω τεχνικών ζητημάτων, γραφειοκρατικών αγκυλώσεων  και εμπλοκής πολλών φορέων».

Ο ΓΓ Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών κ. Δημ.  Παπαγιαννίδης δήλωσε:

«Στη Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών με το ίδιο προσωπικό, με όραμα όμως και σχέδιο, υλοποιούμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα φραγμάτων που έχει η χώρα μας τις τελευταίες τετραετίες. Μπορεί βασική μας επιλογή να είναι τα μεγάλα φράγματα και αρδευτικά δίκτυα μέσα από το πρόγραμμα ΥΔΩΡ 2.0 με τη συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανασυγκρότησης να υλοποιηθούν με ΣΔΙΤ, υλοποιούμε όμως και όλα τα μικρά και μεσαία εγγειοβελτιωτικά έργα με τις διαδικασίες και χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2022, με απώτερα οφέλη την μεγαλύτερη διαθεσιμότητα του νερού, την αύξηση του αγροτικού εισοδήματος και εισαγωγή προηγμένων αρδευτικών συστημάτων και πρακτικών στις καλλιέργειες».

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Ι1. Σύντομη περιγραφή – γενικά χαρακτηριστικά του έργου:

Κατασκευή φράγματος επί της κοίτης του ρ. Ερατεινής στην περιοχή του τέως καποδιστριακού Δήμου Τολοφώνα και των έργων μεταφοράς και διανομής του νερού. Αναλυτικότερα, τα προτεινόμενα έργα συνοψίζονται ως ακολούθως:

Χωμάτινο φράγμα, με κεντρικό αργιλικό πυρήνα, με στάθμη της στέψης στο +130,00 και πλάτος 10,00 m, υπερχειλιστή ασφαλείας, ελεύθερης λειτουργίας, πλευρικός (τύπου L), έργα εκτροπής – εκκένωσης – υδροληψίας. και έργα μεταφοράς νερού από το φράγμα, τα οποία περιλαμβάνουν αγωγό μεταφοράς συνολικού μήκους L=9.615,00m, καθώς και δύο δεξαμενές αποθήκευσης νερού.

Ι2. Εκτιμώμενη αξία:

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 20.800.000,00 Ευρώ και αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών 11.625.289,99 €

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 2.092.552,20 €

Απρόβλεπταii (ποσοστού 9% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 1.234.605,80 €,

Απολογιστικά για διαχείριση ΑΕΚΚ με ΓΕ & ΟΕ 354.000,00 €

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 1.467.745,56 €, σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016.

Ρήτρα πρόσθετης καταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν. 4412/2016 ποσοστού δύο τοις εκατό (2%) επί της αρχικής συμβατικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, εφόσον ο χρόνος παράδοσης του έργου είναι μικρότερος κατά δέκα τοις εκατό (10%) του προβλεπόμενου στη σύμβαση.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020” με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1. Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0011442042 και ο κωδικός ΣΑΕ: 2019ΣΕ08210044.

Ι3. Διάρκεια σύμβασης:

Τριάντα έξη (36) μήνες από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης.

Ι4. Τόπος κατασκευής του έργου:

Το έργο θα κατασκευασθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας, στον τέως Δήμο Τολοφώνα στην θέση Χαρμίσκο (κωδικός NUTS: EL645).       

spot_img

Διαβάστε επίσης

Σχετικά Άρθρα

spot_img