spot_img
spot_img

Έως 10/9 η παράταση υποβολής Διοικητικών Πράξεων 2022 ΙΙ

Μέχρι την Κυριακή 10/9/2023 και ώρα 11:59 μ.μ. παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή Διοικητικών Πράξεων 2022, κατηγορίας ΙΙ, σύμφωνα με ανακοίνωση του ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αναλυτικές οδηγίες δίνονται στη σχετική εγκύκλιο διόρθωσης προφανών σφαλμάτων μέσω διοικητικών πράξεων και υποβολής εκπροθέσμων Ε.Α.Ε. Μεταξύ άλλων, η εγκύκλιος καθορίζει τα εξής:

1. Διορθώσεις και αναπροσαρμογές της ΕΑΕ λόγω προφανών σφαλμάτων

  • Οι αιτήσεις ενίσχυσης, οι αιτήσεις στήριξης ή οι αιτήσεις πληρωμής και τυχόν δικαιολογητικά έγγραφα που υποβάλει ο δικαιούχος μπορούν να διορθώνονται και να προσαρμόζονται μετά την υποβολή τους σε περιπτώσεις προφανών σφαλμάτων τα οποία αναγνωρίζει η αρμόδια αρχή βάσει συνολικής αξιολόγησης της συγκεκριμένης περίπτωσης και υπό την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος ενήργησε καλή τη πίστη.
  • Η αρμόδια αρχή δύναται να αναγνωρίζει προφανή σφάλματα μόνον εφόσον μπορούν να διαπιστωθούν απευθείας στο πλαίσιο τυπικού ελέγχου των στοιχείων που περιλαμβάνονται στα έγγραφα τα οποία υποβάλλονται στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης. Το προφανές πρέπει να είναι δυνατόν να εντοπισθεί/ να προκύπτει είτε από τα στοιχεία που έχουν ήδη καταχωρηθεί στην αίτηση είτε από τα έγγραφα που έχουν ήδη επισυναφθεί σε αυτή.
  • Δεν επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις όταν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε προφανή σφάλματα. Σε κάθε περίπτωση, δεν επιβάλλονται κυρώσεις ακόμα και σε περίπτωση που ο ελεγκτής διαπιστώσει την ύπαρξη προφανούς σφάλματος χωρίς αυτό να έχει γνωστοποιηθεί από τον παραγωγό, ακόμα και κατά τη διάρκεια ή μετά τον έλεγχο.
  • Ο ελεγκτής πρέπει να είναι πεπεισμένος ότι ο γεωργός έχει ενεργήσει καλή τη πίστη. Πρέπει να αποκλείεται κάθε περίπτωση απάτης και αυτός που οφείλει πρώτος να αποδείξει ότι πρόκειται για προφανές λάθος είναι ο ίδιος ο γεωργός. Αν ο γεωργός διαπράξει το ίδιο ή παρόμοιο λάθος περισσότερες από μία φορές, οι πιθανότητες να πρόκειται για προφανές λάθος είναι πολύ πιο περιορισμένες.
  • Επισημαίνεται ότι, η απόφαση για τη χρησιμοποίηση ή όχι της έννοιας «προφανές σφάλμα» εξαρτάται από το σύνολο των γεγονότων και περιστάσεων τις οποίες επικαλείται ο γεωργός. Η αρμόδια αρχή πρέπει να είναι βέβαιη για τον προφανή χαρακτήρα του εν λόγω σφάλματος. Συνεπώς δεν πρέπει να γίνεται συστηματική χρήση του όρου «προφανές σφάλμα» αλλά μόνο κατόπιν εξέτασης κάθε περίπτωσης ξεχωριστά, με την προϋπόθεση ότι πρόκειται για ακούσια λάθη που δεν υποκρύπτουν δόλο.

2. Ανάκληση των αιτήσεων ενίσχυσης, των αιτήσεων στήριξης, των αιτήσεων πληρωμής και άλλων δηλώσεων

  • Κάθε αίτηση ενίσχυσης, αίτηση στήριξης, αίτηση πληρωμής ή άλλη δήλωση μπορεί να ανακληθεί εγγράφως, εν όλω ή εν μέρει.
  • Εάν η αρμόδια αρχή έχει ήδη ενημερώσει τον δικαιούχο για περιπτώσεις μη συμμόρφωσης ή εάν η αρμόδια αρχή έχει ειδοποιήσει τον δικαιούχο για την πρόθεσή της να διενεργήσει επιτόπιο έλεγχο ή και διοικητικό έλεγχο ή εάν από τον επιτόπιο έλεγχο αποκαλυφθούν τυχόν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, δεν επιτρέπονται ανακλήσεις για τα τμήματα των αιτήσεων ενίσχυσης που αφορούν οι περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.
  • Οι ανακλήσεις σύμφωνα με το σημείο 3.1 επαναφέρουν τους δικαιούχους στη θέση που βρίσκονταν πριν υποβάλουν την αίτηση ενίσχυσης ή τμήμα των εν λόγω αιτήσεων.
  • H εν μέρει ανάκληση αιτημάτων συνδεδεμένης ή/και ειδικής ενίσχυσης από αγροτεμάχιο δεν επιτρέπεται για τις περιπτώσεις που δημιουργούνται τεχνητά συνθήκες χορήγησης της συνδεδεμένης ή/και ειδικής ενίσχυσης.

3. Ρήτρα καταστρατήγησης

Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων, τα πλεονεκτήματα που προβλέπονται δυνάμει της τομεακής γεωργικής νομοθεσίας δεν παρέχονται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα για τα οποία διαπιστώνεται ότι δημιούργησαν τεχνητά τις προϋποθέσεις για την απόκτηση των πλεονεκτημάτων αυτών, αντίθετα με τους σκοπούς της νομοθεσίας αυτής.

4. Ασφαλιστική κάλυψη από ΕΛ.Γ.Α.

Τροποποιήσεις στα στοιχεία της ΕΑΕ που επιφέρουν αλλαγές στο ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς του ΕΛΓΑ δεν μπορούν να γίνουν δεκτές για ασφαλιστική κάλυψη από τον ΕΛΓΑ. Οποιαδήποτε μεταβολή ασφαλιστικής κάλυψης μπορεί να γίνεται μόνο κατόπιν αξιολόγησης των κατά περίπτωση αιτημάτων από την αρμόδια Υπηρεσία του ΕΛΓΑ. Σχετικά έγγραφα αιτήματα υποβάλλονται υποχρεωτικά από τον υπόχρεο, στον οικείο ανταποκριτή του ΕΛΓΑ ή στο Υποκατάστημα του ΕΛΓΑ στη διοικητική αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η εκμετάλλευση, για την οποία ζητείται η τροποποίηση.

5. Τροποποιήσεις κατόπιν ελέγχων μέσω παρακολούθησης (monitoring)

Στις περιπτώσεις που οι έλεγχοι μέσω παρακολούθησης διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 40α του Καν.(ΕΕ) 809/2014 και οι αρμόδιες αρχές έχουν κοινοποιήσει τα προσωρινά αποτελέσματα σε επίπεδο αγροτεμαχίου, οι δικαιούχοι μπορούν να τροποποιούν την ενιαία αίτηση ή την αίτηση πληρωμής όσον αφορά την προσαρμογή ή τη χρήση μεμονωμένων αγροτεμαχίων που έχουν υποβληθεί σε έλεγχο μέσω παρακολούθησης, υπό τον όρο ότι τηρούνται οι απαιτήσεις που προβλέπονται στα συγκεκριμένα καθεστώτα άμεσων ενισχύσεων ή μέτρα αγροτικής ανάπτυξης. Μεμονωμένα δικαιώματα ενίσχυσης μπορούν να προστεθούν σε περιπτώσεις που η τροποποίηση της ενιαίας αίτησης ή της αίτησης πληρωμής οδηγεί σε αύξηση της έκτασης που δηλώνεται.

Οι τροποποιήσεις κατόπιν της κοινοποίησης των προσωρινών αποτελεσμάτων σε επίπεδο αγροτεμαχίου, που αναφέρονται στο άρθρο 40α παράγραφος 1 στοιχείο δ) του Καν.(ΕΕ) 809/2014 γίνονται δεκτές έως τουλάχιστον 15 ημερολογιακές ημέρες προγενέστερα της πρώτης πληρωμής σε επίπεδο καθεστώτος ενισχύσεων ή μέτρου στήριξης ή τύπου ενέργειας όσον αφορά στο μεμονωμένο αγροτεμάχιο. Οι εν λόγω τροποποιήσεις υποβάλλονται μέσω του εντύπου αίτησης ενίσχυσης με γεωχωρικά στοιχεία.

spot_img

Διαβάστε επίσης

Σχετικά Άρθρα

spot_img